Álláspályázat

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem
Könyvtár, kottatár és médiatár vezetői
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2 évig szól.
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetemen működő szervezeti egységek feladataihoz, oktató-kutató munkájához szükséges könyvtári ellátás megszervezése, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
 
A Könyvtár, Kottatár és Médiatár feladatai:
● tervszerűen gyarapítja, feltárja, őrzi és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a színház- és filmművészet, drámai művek hazai és külföldi szakirodalmát;
● ellátja a könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat;
● működteti a könyvtárat, a kottatárat és a médiatárat;
● a képzési és tudományos munka információs bázisaként
közreműködik az oktatási és kutatási feladatok ellátásában;
● az Országos Dokumentum ellátási Rendszer tagjaként adatokat szolgáltat az ODR központnak és ellátja a magyar könyvtári rendszert a szakterületébe vágó dokumentumokkal;
● segítséget nyújt az MTMT szakszerű feltöltéséhez; ● pályázati tevékenységet folytat a fejlesztésre fordítható források növelése érdekében; ● támogatja az egyetemen folyó közművelődési tevékenységet;
● definiálja és dokumentálja az egyetem könyvtári folyamatait, a
Könyvtár, Kottatár és Médiatár szolgáltatásait, szabványosítja a használható
dokumentumokat;
● előkészíti Könyvtár, Kottatár és Médiatár használatával kapcsolatos szabályzatokat,
● közgyűjteményi kérdésekben az egyetem vezetősége számára
döntés-előkészítő munkát végez;
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
§ Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség (egyetem vagy főiskola),
§ Legalább 5 éves, felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat
§ Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
§ Legalább egy idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőoktatási intézményben szerzett könyvtárvezetői tapasztalat
§ A színház- és filmművészetben való jártasság, zenei könyvtárosi tapasztalat
§ Számítógépes könyvtári szolgáltatások szervezésében szerzett gyakorlat
§ HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer ismerete
§ MTMT adatbázis ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes szakmai önéletrajz
§ Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
§ Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét
elképzelések kifejtése.
§ Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.
§ Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagotaz eljárásban
részt vevők megismerhetik
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a foglalkoztatást tiltó vagy korlátozó
intézkedés hatálya alá.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 22.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZFE/1987/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár, kottatár
és médiatár vezetői.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A vezetői megbízás kiadásához a fenntartó egyetértése szükséges. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 22.
 
 
 
Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem
általános rektorhelyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A megbízandó általános rektorhelyettes feladata a rektor munkájának segítése a
hatályos jogszabályok, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: a SZFE, ill. az Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátásában.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Egyetem,
§ A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel- határozatlan idejű, teljes munkaidős
vagy részmunkaidős egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi munkakörre szóló
kinevezés alapján - fennálló közalkalmazotti jogviszony.
§ A megbízásra 2015. augusztus 1-i hatállyal kerül sor, amely a pályázónak az
Egyetemmel - határozatlan idejű, teljes munkaidős vagy részmunkaidős
egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi munkahelyeinek
megnevezését, eddigi beosztásait, munkaköri besorolásait, idegennyelvtudását,
valamint annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni
(motivációját), mivel bizonyítja rátermettségét.
§ A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit
és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy
a magasabb vezetői megbízás ideje alatt hogyan kíván részt venni az Egyetem
stratégiájának kialakításában és fejlesztésében, továbbá a rektor, mint
stratégiai vezető interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek
segítésében.
 
§ A pályázathoz mellékelni kell: A részletes vezetői önéletrajzot; A végzettséget,
szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratokmásolatát; Minden olyan
(ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart; Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak
megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják;
§ Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes
adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre
jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul;
§ Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes
adatait – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik
személyként megismerhetik; Nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályokban
összeférhetetlenségi ok/ok/ fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a
pályázat elnyerése esetén; Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése
esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének –
a megbízás kiadása előtt – eleget tesz;
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 16.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal ügyvivő szakértő nyújt, a +36 1 338 4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZFE/1894/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: általános
rektorhelyettes.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rend szerint történik. (www.szfe.hu)
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 16.
 
 
Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem Igazgatási és Szervezési Hivatala
hivatalvezető
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Egyetem igazgatási és ügyviteli feladatainak ellátása; a Szenátus titkársági
feladatainak ellátása, az ülések előkészítése; a szenátusi döntések végrehajtásában
való közreműködés; az egyetemi vezetők, testületek munkájának támogatása; jogikoordinációs feladatok ellátása; az egyetem kommunikációs és marketing feladatainak ellátása; az egyetemi kulturális szolgáltatások szervezése; az egyetemi felnőttképzés szervezése; a szabályzatok elkészítése, illetve azok előkészítésének koordinálása; az Egyetem dolgozóinak tájékoztatása a napi ügyek valamint a stratégiai célok és fejlesztések tekintetében; az egyetem átlátható működésének biztosítása a Hivatal feladatai tekintetében; az Egyetem ügyirat-kezelési rendszerének kialakítása és üzemeltetése, az alárendeltségébe tartozó, ügyiratkezeléssel foglalkozó szervezeti egység vezetése; a Hivatal folyamatainak, szolgáltatásainak definiálása és dokumentálása; a használandó dokumentumok szabványosítása.
A hivatalvezető feladatait az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Egyetem, jogi végzettség,
§ Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
§ Büntetlen előélet, cselekvőképesség
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
§ Az angol nyelv nyelvvizsgával igazolt legalább középfokú ismerete
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ További idegennyelv-ismeret
§ Felsőoktatási vagy más költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
§ Közigazgatási szakmai tapasztalat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes szakmai önéletrajz
§ Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló okiratok másolatai
§ Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
§ Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét
elképzelések kifejtése.
§ Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.
§ Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vonderviszt Lajos kancellár
nyújt, a +36-1-338–4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZFE/1748/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 8.
 
 
Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a  Színház- és Filmművészeti Egyetem
 
belső ellenőrzési vezető
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Színház- és Filmművészeti Egyetem működésével összefüggésben az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem SzMSz-ében és Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott feladatok ellátása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Felsőfokú képesítés,
§ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzésről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt végzettség és szakmai gyakorlat
megléte,
§ Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
§ Büntetlen előélet, cselekvőképesség
§ Összeférhetetlenségi illetve vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
§ Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő szakértő) kinevezhető
§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben
meghatározott engedély megléte, vagy legalább a nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel
kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.)
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőoktatási intézményben szerzett belső ellenőrzési vezetői tapasztalat
§ Okleveles könyvvizsgálói képesítés
§ Egy világnyelvből tett nyelvvizsga
§ Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes szakmai önéletrajz
§ Végzettséget, szakmai képzettséget, regisztrációt igazoló okiratok másolatai
§ Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét
elképzelések kifejtése.
§ Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.
§ Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik.
§ A nyertes pályázó köteles bemutatni három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványát.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vonderviszt Lajos kancellár
nyújt, a 338–4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZFE/1711/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési
vezető.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 10 napon belül a kancellár rangsorolja, a
kinevezés feltétele a fenntartó egyetértése. A pályázat elbírálásáról a pályázó írásban
értesítést kap.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 8.
 

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

Nyári egyetem

Tematikus nyári egyetemi kurzust hirdetünk a színház iránt érdeklődő fiatalok számára 16-26 éves korig.&

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára