Álláspályázat

Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektori Hivatala
 
jogász (ügyvivő-szakértő) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása,
b) a örvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez,
c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása,
d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása,
f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében,
g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében,
h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének, ez alapján javaslattétel a kancellárnak további intézkedés megtételére,
i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése,
j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.
 
A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén).
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Egyetem, jogi végzettség,
§ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
§ cselekvőképesség,
§ büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
§ rendszerszemlélet,
§ stessz-tűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség,
§ jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
§ szervező és elemző készség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
§ jogi szakvizsga,
§ idegen nyelv igazolt ismerete.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,
§ munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
§ megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmaitudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet,
§ a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról
az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata,
§ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet,
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó
igazolás másolata,
§ pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek
megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
§ továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vonderviszt Lajos kancellár
nyújt, a 338–4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Rábai Hedvig részére a rektorihivatal@szfe.hu e-mail címen
keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 23.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára