Közbeszerzés, álláspályázatok

                              A Színház- és Filmművészeti Egyetem                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatásszervezési előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NEPTUN rendszer teljes körű kezelése. Egyetemi képzések megszervezése, lebonyolítása, nyilvántartása. Az egyetemi felvételi eljárásban való részvétel. Kapcsolattartás a hallgatókkal és oktatókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

 

§         Az irodai ügyvitelhez szükséges számítógépes felhasználói programok haladó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A NEPTUN rendszer kezelésében való jártasság.

§         Magasabb szintű informatikai jártasság.

§         Jó szervező, kommunikációs és koordináló készség.

§         Angol nyelvismeret.

§         Felsőoktatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz,

§         végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

§         erkölcsi bizonyítvány.

§         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubán Miklósné osztályvezető (Oktatásszervezési osztály) nyújt, a 06-1-338-4715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám (SZFE/4268/2015/32), valamint a munkakör megnevezés részére a bozoki.andrea@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         KSZK honlap - 2015. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.              

------------------------------

                      A Színház- és Filmművészeti Egyetem                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


kollégiumvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja, hogy a Kollégium működése összhangban legyen az Egyetem oktatási-nevelési célkitűzéseivel, szabályaival. Felügyeli a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartását. Irányítja és ellenőrzi a kollégiumi ügyeletet. Kapcsolatot tart a hatáskörébe tartozó kollégiumi hallgatói közösséggel. Közreműködik a kollégiumi közösség életmódjának, életvitelének formálásában, segíti a rábízott közösség tanulmányi, közművelődési tevékenységét. Részt vállal szakmai, műveltségi, szórakoztató, egészségügyi, sport- és egyéb rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázni szándékozókat, hogy – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében foglaltakra – jelen vezetői pályázati felhívás nem jelenti egyben közalkalmazotti, illetve kollégiumi nevelői állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízás betöltésének.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes, fényképes, szakmai önéletrajz,

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,

§         minden olyan okirat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,

§         eddigi szakmai munkájának részletes ismertetése,

§         a kollégium menedzselésére, vezetésének ellátására vonatkozó elképzelései,

§         a pályázó illetményre vonatkozó igénye,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

§         a pályázatban nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja, hogy az eljárás során összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője, dr. Polgár Antalt nyújt, a 1 266 52 87 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton az SZFE Kancellárjának címezve, (a pozíció megjelölésével) a bozoki.andrea@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően folytatja le, személyes interjút nem tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

Kiemelt hír

Februártól új színházi nevelés szakirány indul

SZÍNHÁZI NEVELÉS címmel 300 órás szakirányú továbbképzési szakot indít. A színházi nevelés szakirányú

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára