Közbeszerzés, álláspályázatok

 

                    A Színház- és Filmművészeti Egyetem                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

oktatásszervezési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) A felvételi folyamat irányítása. b) Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok koordinálása az alábbi területeken: az órarendek elkészíttetése; kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása; óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint; a képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása; hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása. c) A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra. d) Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása. e) Az Egyetem intézetvezetőivel való együttműködés koordinálása. f) Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         NEPTUN tanulmányi rendszer teljeskörű ismerete

§         A felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu)

§         Legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret

§         Több, mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat

§         Vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai

§         Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.

§         Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

§         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36-1-338–4727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3401/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető.

vagy

§         Személyesen: az SZFE Rektori Titkárságon történő leadásával, Budapest, 1088 , Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 28.

 

                                                     -------------------------

                  A Színház- és Filmművészeti Egyetem                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó oktatási rektorhelyettes feladata a rektor munkájának segítése a hatályos jogszabályok, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: a SZFE, ill. az Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátásában. Részletesen: Összehangolja, irányítja és felügyeli az egyetemen folyó oktatási tevékenységet; felügyeli és irányítja az akkreditációs folyamatokat és az egyes képzések szakmódszertani anyagainak kidolgozását, fejlesztését; részt vesz az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében és ápolásában, szervezi és irányítja a nemzetközi képzési programok kidolgozását, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését; koordinálja a hazai és nemzetközi képzési programokhoz kapcsolódó pályázatokat és eseményeket, konferenciákat; előkészíti az egyetem tanárképzési programját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         doktori fokozat, habilitáció

§         A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakörre szóló kinevezés alapján - fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi munkahelyeinek megnevezését, eddigi beosztásait, munkaköri besorolásait, idegennyelv-tudását, valamint a pályázó motivációját, hogy a megbízást miért akarja elnyerni.

§         A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetői megbízás ideje alatt hogyan kíván részt venni az Egyetem stratégiájának kialakításában és fejlesztésében, továbbá a rektor, mint stratégiai vezető interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítésében.

§         A részletes szakmai önéletrajz;

§         A végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok másolata;

§         Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják;

§         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik;

§         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a +36-1-338–4727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3303/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

vagy

§         Személyesen: az SZFE Rektori Titkárságon történő leadásával, Budapest, 1088 , Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rend szerint történik. (www.szfe.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 23.

 

--------------------------

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Film- és Média Intézete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docensi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Film és Média Intézet oktatójaként ellátja az Egyetem képzéseiben a dokumentumfilm készítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati, valamint az angol nyelvű képzésekben felmerülő oktatási feladatokat. Részt vesz a Doktori Iskola tevékenységében. Felkérésre segít a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében. Osztályvezetőként és társosztályvezetőként segíti a dokumentumfilmes képzések munkáját. Szintén felkérésre segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bonyolítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú MA végzettség,

§         DLA fokozat

§         legalább egy középfokú, államilag elismert "C" típusú nyelvvizsga angol, vagy német, vagy francia, vagy spanyol, vagy egyéb világnyelvből

§         előadói szintű angol nyelvtudás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőoktatási gyakorlat

§         művészeti díjak

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

§         elképzelések, személyes motiváció ismertetése

§         az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3144/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docensi .

               §         Elektronikus úton a rektorititkarsag@szfe.hu címre oldalon keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2015. szeptember 4.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Film- és Média Intézete

                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docensi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Film és Média Intézet oktatójaként ellátja az Egyetem filmes és televíziós képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati, valamint az angol nyelvű képzésekben felmerülő oktatási feladatokat. Részt vesz a Doktori Iskola tevékenységében. Felkérésre segít a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében. Osztályvezetőként és társosztályvezetőként segíti a filmes és televíziós képzések munkáját. Szintén felkérésre segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bonyolítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú MA végzettség,

 

§         DLA fokozat

§         legalább egy középfokú, államilag elismert "C" típusú nyelvvizsga angol, vagy német, vagy francia, vagy spanyol, vagy egyéb világnyelvből

§         előadói szintű angol nyelvtudás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         felsőoktatási gyakorlat

§         művészeti díjak

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

§         elképzelések, személyes motiváció ismertetése

§         az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3144/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docensi .

 

§         Elektronikus úton a rektorititkarsag@szfe.hu címre oldalon keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 5.

 

Kiemelt hír

Új felnőttképzések indulnak

A 150 éves Színház- és Filmművészeti Egyetem 2015 októberében új felnőttképzési kurzusokat indít.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára