Közbeszerzés, álláspályázatok

   A Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Igazgatási és Szervezési Hivatala

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


jogász (ügyvivő-szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása,

b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez,

c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása,

d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére,

e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása,

f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében,

g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében,

h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában,

i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése,

j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

§  Egyetem, jogi végzettség,

§  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§  cselekvőképesség,

§  büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§  rendszerszemlélet,

§  stressz-tűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség,

§  jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

§  szervező és elemző készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,

§  jogi szakvizsga,

§  idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,

§  munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,

§  megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet,

§  a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, 

§  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

§  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

§  továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, az 1/266-5287-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

SZFE honlap – 2016. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 16.       

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

oktatástechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök üzemeltetése. Javaslattétel a technikai eszközök beszerzésére, gondoskodás azok tárolásáról, nyilvántartásáról, a használatra való kiadásáról és visszavételezéséről. Az eszközök felelős őrzése. A munkatárs által ellenőrzött és kezelt oktatástechnikai berendezések karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, javaslattétel felülvizsgálatukra, felújításukra, fejlesztésükre. A hatáskörébe tartozó eszközök leltárnyilvántartásának naprakész állapotban tartása, az anyagok elszámolása. Az igények és rendelkezésre álló eszközök felhasználásának összehangolása. A vizsgák, felvételik, egyetemi rendezvények audiovizuális rögzítése, adathordozóra írása, másolása, utómunkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, technikusi, műszaki, informatikai végzettség,

 

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         büntetlen előélet,

§         problémamegoldó képesség, rugalmasság,

§         jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,

§         színháztechnikus, szcenikus végzettség,

§         videószerkesztő programok ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél, fényképes önéletrajz,

§         a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

§         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

§         továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu címen/ oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         SZFE honlap - 2016. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 17.

 

        

 

Kiemelt hír

Felvételi információk 2016/2017

Induló szakokkal kapcsolatos felvételi követelmények és a vizsgák tervezett időpontjai.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára