Egyetem

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatásának tekinti, hogy a drámai művészetek és intézményeik a színház, a film, a televízió számára tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket, művészeti szakembereket képezzen és gondoskodjon továbbképzésükről. Felkészítse hallgatóit a színházi és mozgóképi kultúra szakmai és tudományos ismereteinek elsajátítására, fejlesztésére és alkalmazására, művészeti alkotások és tudományos eredmények létrehozására.

 

Az egyetem oktatási célja, hogy elméleti és gyakorlati tanítással segítse kibontakozni a hallgatók tehetségét, alkotó képességét, művészi egyéniségét, s ehhez olyan szakmai és szellemi műhelymunkát teremtsen, amelyet magas rangú hivatástudat, humanista erkölcsi felfogás jellemez, s amely az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismerését és közvetítését szolgálja. Feladatunknak tekintjük, hogy hallgatóink elsajátítsák a művészi ábrázolás korszerű kifejezési eszközeit és technikáit. Ennek érdekében a színházművészet és a film- és videóművészet ágazataiban, valamint a színháztudomány és a mozgóképtudomány tudományágaiban, a jóváhagyott képesítési követelmények alapján az akkreditált és engedélyezett szakokon, a szakterület igényeihez igazodó létszámkeretben, alapképzést, egységes, osztatlan képzést, mesterképzést, szakirányú továbbképzést és doktori képzést folytat. Az egyes szakok képesítési követelményeivel összhangban, a tanulmányi kötelezettségeiket teljesített hallgatók BA vagy MA végzettséget, és szakképzettséget tanúsító oklevelet kapnak.

 

Az egyetem a színházművészeti és a film – és videóművészeti ágazatokban a MAB által akkreditált DLA iskolában doktori képzést folytat és a disszertációjukat sikeresen megvédők számára DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot ad.

 

Intézményünk a rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott felhasználása érdekében önköltséges képzést is folytat. Egyes színházi és mozgóképi szakmákban olyan szakmai képzést vagy továbbképzést nyújtó tanfolyamokat is szervez, amelyek nem jogosítanak MA vagy BA oklevél megszerzésére.

 

A képesítési követelményekhez, a tantervekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás keretében az egyetem saját szervezetében színházi előadásokat tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és videoprogramokat készít és forgalmaz.

 

Pedagógiai szándékaiban az egyetem hallgatóit önálló munkára ösztönzi, céljainak megvalósításában a hallgatók és oktatók együttműködésére, közös munkájára épít és számít a Hallgatói Önkormányzat közreműködésére.

Az egyetem a színházi és mozgóképi szakmák legmagasabb szintű központi oktatási intézménye.

Az egyetem kölcsönös kapcsolatot tart a szakmai testületekkel, a színházakkal, televízióval, rádióval. Kapcsolódik a szakmai fejlődés eredményeihez és követelményeihez, az oktatás eszközeivel részt vállal a művészetek új törekvéseiben.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása érdekében rendszeres kapcsolatokat tart fenn külföldi társintézményekkel. Segíti a szomszédos országok magyar nyelvű színházi és televíziós szakembereinek képzését. Részt vesz a színházi és filmoktatás nemzetközi szervezeteinek munkájában. Támogatja az oktatók és hallgatók cseréjét, részvételét nemzetközi fesztiválokon, külföldi szakmai kurzusokon.

Az egyetem a Művészeti Egyetemek Rektori Széke (MERSZ) keretében együttműködik a társművészeti egyetemekkel és főiskolákkal a művészeti felsőoktatás fejlesztésének összehangolásában és érdekeik közös képviseletében az országos felsőoktatási testületeknél és az államigazgatási szerveknél.

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára